De klant die het vraagt kan van onze diensten een exemplaar van onze volledige voorwaarden bekomen.

Door het overmaken van een bestelling gaat de koper zonder voorbehoud akkoord zowel met onze algemene als met onze bijzondere verkoopsvoorwaarden.

 

TERMIJNEN

Onze leveringstermijnen die voorkomen in de bestelbon of de bevestiging van de bestelling, zijn zonder enige verbintenis en slechts tot aanduiding gegeven. De gebeurlijke vertragingen welke aan ons zouden te wijten zijn, kunnen geen aanleiding geven tot strafbedingen, vergoeding, ontbinding of verbreking van de bestelling. Zodra de bestelde goederen klaar zijn, brengen wij de klant ervan op de hoogte en deze wordt dan gehouden binnen de acht dagen de levering in ontvangst te komen nemen en het saldo van de betreffende factuur te betalen.

Zo de klant geen levering zou nemen, binnen deze termijn, zal de verkoper het recht hebben de vernietiging van de verkoop te veroorzaken, welke van rechtswege zal geschieden acht dagen na een inverzuimstelling per aangetekende brief die zonder resultaat bleef en in dit geval zal de verkoper recht hebben op een verbrekingsvergoeding die in geen geval minder mag bedragen dan een vijfde van de prijs der bestelling, ofwel de uitvoering van de verkoop mag vorderen met schadvergoeding voor het nadeel dat hem berokkend werd door de levering te laat in ontvangst te nemen.

 

VERZEKERING - VERVOER

Onze goederen worden steeds op eigen risico van de klant verstuurd, zelfs indien dit franco van port en rechten gebeurt. De goederen worden door ons nooit verzekerd, behoudens schriftelijk verzoek van de klant, en uitsluitend op zijn kosten.

 

BETALINGEN

Om het even welk van ons materiaal, leveringen en prestaties zijn betaalbaar zonder disconto bij de levering onder aftrek van de eventuele gestorte voorschotten. De eigendom van om het even welke verkochte levering en materiaal zal slechts aan de koper overgemaakt worden nadat deze de totale koopprijs zal betaald hebben, alsook de taks en de gebeurlijke interesten.

 

Een vertraging in de levering of een klacht kan nooit tot gevolg hebben dat de klant daardoor de toelating heeft zijn betaling te schorsen.

Bij betaling per check of overschrijving, kan de levering uitgesteld worden tot bij voleindiging van deze verrichting.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege verhoogd worden met een geldboete van 20% van het bedrag als schadevergoeding, zonder inverzuimstelling.

 

WAARBORG

VERKOOP VAN STUKKEN

 

Wij waarborgen onze leveringen van stukken of herwerkte gehelen tegen elk gebrek in de stof, slechte verwerking of fout bij de behandeling gedurende een termijn van een jaar vanaf de datum van aankoop. De behandeling behorende bij de toepassing van de waarborg is te onze laste.

 

BEPERKINGEN

De onderdelen welke niet door de constructeur van het materiaal vervaardigd worden en de werken die aan onderaannemers toevertrouwd zijn, worden slechts gedekt door de waarborg die gebeurlijk door de leverancier gegeven wordt.

 

De klant die onderhoudsbeurten of herstellingen uitvoert of laat uitvoeren buiten onze werkplaatsen met behulp van onderdelen die bij ons gekocht werden, neemt de volle verantwoordelijkheid daarvoor op zich, met uitsluiting van elk verhaal tegen ons uit hoofde van enige schade veroorzaakt door deze werken en/of prestaties.

 

KLACHTEN

Om in overweging genomen te worden moet elke klacht betreffende de levering van wisselstukken of van voertuigen ons bereiken ten laatste vijftien dagen na de datum van de factuur.

 

RECHTSMACHT

Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd, waar de uitbatingszetel van de verkoper gevestigd is.

Deze clausule van bevoegdheid is in het belang van de verkoper bedongen die derhalve ervan afstand kan doen indien hij het nuttig acht.

 

GELDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Enkel de wettelijke handtekeningen vebinden geldig de verkoper.