Algemene voorwaarden

Nieuwe Trucks

ARTIKEL 1 – TOEPASSING

Tenzij schriftelijk anders bepaald tussen de verkoper vermeld op de bestelbon (de “Verkoper”) en de Klant, gebeurt de verkoop van het voertuig volgens deze algemene verkoopvoorwaarden. Eventuele bijzondere voorwaarden moeten uitdrukkelijk worden aanvaard door de Verkoper. Zij wijzigen de algemene verkoopvoorwaarden enkel op de expliciet vermelde punten en leiden niet tot de opschorting van de andere clausules in deze algemene verkoopvoorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle aankoopvoorwaarden van de Klant, tenzij expliciet en formeel toegestaan door de Verkoper.

 

ARTIKEL 2 – BESTELLING

De bestelbon moet worden ondertekend door de Klant (met commerciële stempel) en een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper. De bestelling is pas compleet nadat de Klant van de Verkoper een ontvangstbevestiging, als bewijs dat de Verkoper de bestelling heeft aanvaard, heeft ontvangen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de rechten en plichten die voortvloeien uit de bestelbon over te dragen aan een erkende verdeler en om zich op die manier te ontdoen van elke verantwoordelijkheid. 

 

ARTIKEL 3 – VOORSCHOT

Indien de Verkoper en de Klant een voorschot zijn overeengekomen, stort de Klant bij de ondertekening van de bestelbon het desgevallend overeengekomen bedrag, zoals vermeld op de bestelbon, aan de Verkoper. Het voorschot wordt afgetrokken van de prijs van de bestelling van de Klant. Wanneer het voertuig volledig wordt gefinancierd door een kredietinstelling, wordt het gestorte voorschot teruggestort aan de Klant na volledige betaling van de prijs van de bestelling door de betrokken kredietinstelling. Wanneer het voertuig deels wordt gefinancierd door een kredietinstelling, wordt het gestorte voorschot afgetrokken van het resterende bedrag dat de Klant aan de Verkoper is verschuldigd. Indien de Verkoper de bestelling niet aanvaardt, zoals beschreven in artikel 2 hierboven, wordt het voorschot in kwestie teruggestort aan de Klant.

 

ARTIKEL 4 – PRIJS - BETALINGSVOORWAARDEN - BOETES

De betaling van de prijs gebeurt bij levering van het voertuig. Elk betaalmiddel dat terugvorderbaar is en niet gecertificeerd is door een kredietinstelling wordt pas door de Verkoper aanvaard wanneer de prijs van de bestelling voor de levering van het voertuig is gecrediteerd op de rekening van de Verkoper. De eigendomsoverdracht, zoals beschreven in artikel 9 hieronder, wordt pas definitief na de volledige betaling van de prijs. Een eventuele niet-naleving door de Verkoper geeft de Klant niet het recht om de betaling op te schorten of uit te stellen.

 

Elk onbetaald bedrag dat niet betaald is binnen de 8 kalenderdagen na ingebrekestelling door de Verkoper, wordt vanaf de daaropvolgende dag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd zoals bepaald in artikel 5 en 6 van de wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot de strijd tegen betalingsachterstand bij commerciële transacties. Daarbovenop en in geval van tussenkomst door (een) gerechtsdeurwaarder(s), is de Klant de Verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15 procent van het effectief verschuldigde bedrag, met een minimum van 1.000 euro (exclusief BTW) als schadeloosstelling voor de niet-terugvorderbare kosten, en dat als aanvulling op de nalatigheidsinteresten.

 

ARTIKEL 5 – FINANCIERING

Voor elk voertuig dat wordt gefinancierd door een kredietinstelling moet de Verkoper een bevestiging van het financieringsakkoord hebben ontvangen voor de datum die de Verkoper op de ontvangstbevestiging van de bestelling heeft vermeld. Wanneer de Verkoper deze bevestiging van het financieringsakkoord niet binnen deze termijn heeft ontvangen, kan de Verkoper de factuur niet richten aan de betrokken kredietinstelling. De Verkoper beschouwt dit als een teken dat de Klant de aankoop zelf zal financieren en maakt de factuur vervolgens op zijn naam op, volgens de gegevens vermeld op de bestelbon, en dat na de terbeschikkingstelling van het voertuig.

 

ARTIKEL 6 – LEVERING

De levering is uitgevoerd wanneer het voertuig ter beschikking wordt gesteld aan de Klant in de gebouwen van de Verkoper of – in geval van een naakt chassis – bij de terbeschikkingstelling op het adres van de door de Klant aangestelde koetswerkbouwer. De datum van terbeschikkingstelling is de datum waarop de Klant via de geëigende kanalen is geïnformeerd over de beschikbaarheid van het voertuig. Op het ogenblik van de terbeschikkingstelling worden alle risico’s overgedragen aan de Klant. Na de melding van de terbeschikkingstelling van het voertuig moet de Klant het voertuig binnen de 5 kalenderdagen afhalen. Daarna kan de Verkoper parkingkosten in rekening brengen à rato van  50 euro, exclusief BTW, per dag.

 

Elke weigering van de Klant om het bestelde voertuig in ontvangst te nemen, moet aan de Verkoper worden gemeld via aangetekende brief met ontvangstbevestiging, en dat binnen 30 kalenderdagen na de terbeschikkingstelling van het voertuig in kwestie. Deze melding volstaat echter niet als rechtvaardiging van de weigering van de Klant om het voertuig in ontvangst te nemen. De Verkoper behoudt zich dan ook het recht voor om een schadevergoeding aan te rekenen zoals voorzien in artikel 13 van deze verkoopvoorwaarden. Na deze termijn van 30 kalenderdagen staat het de Verkoper vrij om de bestelling te annuleren ten nadele van de Klant en zo over het betrokken voertuig te beschikken zonder daarbij af te zien van eventuele schadevergoedingen en intresten die de Verkoper aan de Klant kan aanrekenen voor zijn weigering om het voertuig in ontvangst te nemen.

 

ARTIKEL 7 – LEVERINGSTERMIJN

De Verkoper zal zich naar best vermogen inspannen om het voertuig op tijd te leveren. Wanneer er geen leveringstermijn werd overeengekomen, zal de Verkoper zich naar best vermogen inspannen om het voertuig binnen een redelijke termijn te leveren. De leveringstermijn of de datum van terbeschikkingstelling, vermeld op de ontvangstbevestiging door de Verkoper van de bestelling, geldt slechts ter indicatie. De termijn van levering is echter niet van essentieel belang voor partijen.

 

Vertragingen bij de levering geven de Klant niet het recht om zijn bestelling te annuleren. Als de vertraging echter meer dan 3 maanden bedraagt ten opzichte van de voorgestelde levertermijn of datum van terbeschikkingstelling, heeft de Klant het recht om de bestelling te ontbinden via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, zonder dat artikel 13 van deze verkoopvoorwaarden wordt toegepast.

 

De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor niet-levering of laattijdige levering wegens omstandigheden buiten zijn controle of zonder zijn zware fout of opzet.

 

De Klant stemt ermee in dat, indien de Verkoper gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Klant te twijfelen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, in het geval van betalingsproblemen van de Klant), de Verkoper het recht heeft om leveringen aan de Klant met onmiddellijke ingang op te schorten.

 

De toeleveringsketen van de Verkoper wordt beïnvloed door externe factoren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de directe en indirecte gevolgen van de uitbraak van Covid-19, de inflatie van de energieprijzen en een aanzienlijke kosteninflatie in bepaalde specifieke onderdelen van onze toeleveringsketen, oorlog en structurele tekorten in grondstoffen). 

 

Hoewel de precieze gevolgen onvoorspelbaar blijven, zullen leveringsdata waarschijnlijk worden beïnvloed en is een plotse en onvoorziene kosteninflatie een aanzienlijk risico. Daarom:

1/ voor zover toegezegde leveringsdata worden beïnvloed door geldige externe factoren buiten de controle van de Verkoper, zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor een dergelijke vertraging of voor het geheel of gedeeltelijk niet-nakomen door de Verkoper van haar leveringsverplichtingen uit hoofde van de bestelling van het voertuig; en 

2/ behoudt de Verkoper zich, in de omstandigheden onder 1/ vermeld, het recht voor om een redelijke prijsverhoging door te voeren ter compensatie van de inflatie en kostenstijgingen van grondstoffen, onderdelen, vracht, energie, en dergelijke. De Verkoper zal de Klant ten minste 10 weken voor de levering van het voertuig van eventuele prijsverhogingen op de hoogte stellen. De Klant wordt geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd, tenzij hij uiterlijk 2 weken nadat hij door de Verkoper is geïnformeerd schriftelijk te kennen geeft bezwaar te hebben. De bestelling van de Klant wordt automatisch geannuleerd indien de Klant de prijsverhoging niet accepteert. Geen van beide partijen zal als gevolg van een dergelijke annulering enige schadevergoeding aan de andere partij betalen. 

 

ARTIKEL 8 – GARANTIE

1/ Wettelijke garantie: ongeacht de conventionele garantie, die geldt volgens de hieronder beschreven voorwaarden, blijft de Verkoper, desgevallend in naam en voor rekening van de met haar verbonden vennootschappen, verplicht de wettelijke garantie op verborgen gebreken toe te passen volgens de voorwaarden in artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

 

2/ Conventionele garantie: VOLVO TRUCK CORPORATION, met maatschappelijke zetel te S-405-08 Göteborg (hierna “VTC”), desgevallend in naam en voor rekening van de met haar verbonden vennootschappen, geeft de Klant een conventionele garantie waarvan de voorwaarden worden uitgelegd in het garantieboekje dat bij de levering van het voertuig aan de Klant wordt overhandigd. VTC verleent uitdrukkelijk noch impliciet enige andere of bijkomende waarborg dan deze die bepaald is in het toepasselijke garantieboekje. VTC sluit, voor zover wettelijk toegelaten, alle voorwaarden, garanties en bepalingen uit, die uitdrukkelijk (anders dan die in deze verkoopvoorwaarden) of impliciet, wettelijk, gebruikelijk of anderszins zijn vastgelegd, en die zonder een dergelijke uitsluiting ten gunste van de Klant zouden, of zouden kunnen blijven, bestaan.

 

De toepassing van de conventionele garantie kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van schadevergoedingen, prestaties of schadeloosstellingen. De wettelijke en conventionele garanties hebben enkel betrekking op het deel van het voertuig dat door VTC wordt geproduceerd, met name het chassis en de cabine. De opbouw en alle andere eventuele werken (lak, plaatsing van accessoires) vallen onder de verantwoordelijkheid van de derde die deze werken uitvoert. De Klant ziet dan ook af van acties tegen de Verkoper en VTC en maakt zijn klachten over de betreffende opbouw of alle andere eventuele werken rechtstreeks over aan de betrokken derde.

 

ARTIKEL 9 – EIGENDOMSBEHOUD

De Verkoper behoudt de eigendomstitel van het voertuig tot de volledige prijs van het voertuig en zijn accessoires is betaald. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag heeft de Verkoper het recht het voertuig terug te eisen en de vergoeding van alle bijkomende geleden schade, zoals bepaald door de Verkoper, te eisen. Dat impliceert dat de Verkoper, zelfs bij gerechtelijke reorganisatie en faillissement van de Klant, het recht heeft om het voertuig op te eisen binnen de wettelijke voorwaarden. Deze bepalingen vormen geen hindernis voor de Verkoper om de risico’s bij verlies of beschadiging van het voertuig, evenals schade die het voertuig in kwestie zou kunnen veroorzaken, over te dragen aan de Klant. De Verkoper en de Klant verklaren uitdrukkelijk dat dit artikel 9 contractueel wordt overeengekomen voor de levering van het voertuig.

 

ARTIKEL 10 – INFORMATICASYSTEMEN

De Klant is zich ervan bewust dat voertuigen die geproduceerd, geleverd of op de markt worden gebracht door een onderneming van de Volvo groep, uitgerust zijn met één of meer systemen die informatie over het voertuig (hierna de "Informatiesystemen") kunnen verzamelen en opslaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over de staat en prestaties van het voertuig en informatie over de werking van het voertuig (samen de "Voertuiggegevens"). De Klant stemt ermee in om de werking van de Informatiesystemen op geen enkele manier te verstoren.

 

De Klant aanvaardt dat VTC: (i) te allen tijde toegang heeft tot de Informatiesystemen (inclusief toegang op afstand); (ii) de Voertuiggegevens kan verzamelen; (iii) de Voertuiggegevens kan opslaan op systemen van de Volvo groep; (iv) de Voertuiggegevens kan gebruiken om diensten te verlenen aan de Klant, alsmede voor haar eigen interne en andere redelijke zakelijke doeleinden; en (v) de Voertuiggegevens kan delen binnen de Volvo groep en met geselecteerde derden.

 

De Klant zorgt ervoor dat elke bestuurder of elke andere persoon die door de Klant is gemachtigd om het voertuig te besturen: (i) zich ervan bewust is dat persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, door VTC kunnen worden verzameld, opgeslagen, gebruikt, gedeeld of anderszins verwerkt; en (ii) wordt verwezen naar of voorzien van een kopie van de toepasselijke privacyverklaring van de Volvo groep (beschikbaar op https://www.volvogroup.com/en-en/privacy.html).

 

De Klant stemt ermee in dat hij, indien hij het voertuig verkoopt of de eigendom op andere wijze overdraagt aan een derde, hij ervoor zal zorgen dat de nieuwe eigenaar van het voertuig op de hoogte is van dit artikel 10 en instemt met de inhoud ervan. Deze instemming moet, na ontvangst van een verzoek hiertoe van VTC, schriftelijk aan VTC worden overgemaakt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de overdracht van de eigendom van het voertuig.

 

ARTIKEL 11 – BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Klant erkent dat de overeenkomst inzake gegevensbeheer, die als bijlage aan deze algemene verkoopvoorwaarden is gehecht, integraal deel uitmaakt van deze algemene verkoopvoorwaarden en stemt ermee in dat de bepalingen van die overeenkomst van toepassing zijn op elke gegevensverwerking in het kader van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 12 – E-MOBILITY

In geval van de verkoop van een elektrisch voertuig geldt het volgende. Aangezien het voertuig werkt met een elektrische aandrijflijn, vereist elke interventie aan het voertuig, met inbegrip van pechverhelping, speciale en verplichte vergunningen of accreditaties, het gebruik van specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen en de consignatie van het voertuig. De waarschuwingsberichten in het voertuig, of zoals van tijd tot tijd door VTC verstrekt, moeten in acht worden genomen, met inbegrip van de labels en de instructies die in de gebruikershandleiding/het handboek zijn vermeld. Deze instructies moeten door de gebruiker op eigen verantwoordelijkheid worden opgevolgd. De bestuurder en derden die met het voertuig in contact kunnen komen, moeten worden geïnformeerd over de kenmerken van elektrische voertuigen en de bijbehorende veiligheidsinstructies. Elektrische vergunningen of accreditaties, training en veiligheidsaanwijzingen zijn van cruciaal belang om het voertuig te gebruiken en/of eraan te werken. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor de conformiteit van het elektrische systeem dat wordt gebruikt om het voertuig op te laden. VTC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzuim van de Klant om deze opleidingen te volgen, specifieke vergunningen of accreditaties te verkrijgen en de conformiteit van de installaties en systemen die door de toepasselijke wetgeving worden vereist, te waarborgen. Voor vragen met betrekking tot elektrische veiligheid wordt de Klant aangeraden contact op te nemen met een hersteller met voldoende competentie ter zake. De Dealer Locator [https://www.volvotrucks.be/nl-be/tools/dealer-locator.html] bevat een lijst van erkende Volvo Truck herstellers die gecertificeerd zijn voor onderhoud en reparatie van elektrische voertuigen. 

 

De Klant wordt er verder op gewezen dat de volgende disclaimer deel uitmaakt van het ERS-handboek: 

“Wij adviseren de benodigde batterijcapaciteit aan de hand van belangrijke informatie zoals de specificatie van het voertuig en de carrosserie, de route/bedrijfscyclus die u ons hebt meegedeeld en het klimaat om de effectieve actieradius van het voertuig tijdens een typische levensduur te voorspellen. In de berekening zijn een aantal veronderstellingen gemaakt die bedoeld zijn om een typisch gebruikspatroon na te bootsen. Zoals bij alle voertuigen wordt de werkelijke actieradius echter beïnvloed door de omstandigheden waarin het voertuig wordt gebruikt, zoals, maar niet uitsluitend, het laadvermogen, de afgelegde route, de rijstijl van de bestuurder, het weer en het gebruik van belangrijke elektrische systemen zoals de verlichting, de cabineverwarming en de op de carrosserie gemonteerde apparatuur. Hoewel Volvo Truck Corporation, de leden van de AB Volvo groep en haar geautoriseerde netwerk alles in het werk stellen om de nauwkeurigheid van de aanbevelingen te verzekeren, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het feit dat het voertuig de voorspelde actieradius niet haalt”.

 

ARTIKEL 13 – ANNULERING BESTELLING

In geval van annulering van de bestelling door de Klant of bij weigering om het voertuig in ontvangst te nemen, is de Klant verplicht 25 procent van de prijs (exclusief BTW) van de bestelling te betalen als afkoopsom. In het geval dat de Klant een voorschot heeft betaald in overeenstemming met artikel 3 hierboven, zal het bedrag van dit voorschot worden afgetrokken van de te betalen afkoopsom. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de Verkoper om, indien de afkoopsom de werkelijke schade van de Verkoper niet dekt, boven op de afkoopsom eventuele schadevergoedingen en intresten te eisen als schadeloosstelling voor de annulering.

 

ARTIKEL 14 – VERKLARINGEN VAN DE KLANT

ARTIKEL 14.1 – REGISTRATIE EN WEDERVERKOOP

De Klant verbindt zich ertoe elk nieuw voertuig dat hij krachtens deze bestelbon heeft gekocht in de EER, Zwitserland of het VK te registreren en het niet door te verkopen gedurende een periode van ten minste 6 maanden vanaf de datum (ii) van overhandiging van het voertuig (afgifte technisch acceptatierapport) of (ii)  waarop het voertuig voor het eerst is gebruikt, afhankelijk van welke datum de laatste is (de “Initiële periode”).

 

De Klant is zich ervan bewust dat de Verkoper op basis van een selectief distributiesysteem werkt, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De Klant garandeert en bevestigt dat hij niet handelt als een niet-erkende wederverkoper van voertuigen die onder deze bestelbon vallen. Dit betekent in het bijzonder dat de Klant zich ertoe verbindt geen voertuigen die het onderwerp zijn van deze bestelbon voor commerciële doeleinden door te verkopen gedurende de Initiële periode, en voor dergelijke voertuigen geen lease- of huurovereenkomsten aan te gaan met een aankoopoptie voor een leasingnemer of een derde partij gedurende de Initiële periode, of wanneer deze voertuigen nog steeds niet worden gebruikt.

 

Als de Klant een echte carrosseriebouwer is die de toestemming van VTC heeft om het nieuwe voertuig door te verkopen, mag hij het voertuig doorverkopen nadat hij een bovenbouw met aanzienlijke waarde heeft geïnstalleerd. Er is een vermoeden dat de bovenbouw een aanzienlijke waarde heeft als de prijs voor de bovenbouw (als onderdeel van het complete voertuig) gelijk is aan of hoger is dan de prijs voor het voertuigchassis die de Klant bij de aankoop ervan aan de Volvo groep heeft betaald.

 

De Klant engageert zich bovendien om ervoor te zorgen dat elke entiteit die eigenaar wordt van het voertuig door het te financieren, hetzelfde engagement neemt.

 

ARTIKEL 14.2 – HANDELSCONTROLE

ARTIKEL A – NALEVING WETGEVING

De Klant is zich ervan bewust dat de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole de levering van voertuigen aan personen of landen waarvoor sancties gelden, verbiedt. 

 

Onverminderd de verplichtingen van de Klant, zoals uiteengezet in dit artikel 14, zal de Klant de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole naleven in het kader van de aankoop van het voertuig, en zal hij geen enkele handeling stellen waardoor de Verkoper of de Volvo groep in overtreding zou zijn met, of blootgesteld zou worden aan nadelige gevolgen onder, de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole.  

 

De Klant verbindt zich ertoe (i) geen voertuigen te leveren aan personen of landen wanneer een dergelijke levering een inbreuk kan vormen op de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole of er anderszins toe kan leiden dat de Verkoper in overtreding is met de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole; en (ii) een dergelijke levering niet bewust of opzettelijk mogelijk te maken door het voertuig aan een derde te leveren. 

 

De Klant garandeert en bevestigt dat (i) de voertuigen die in het kader van deze bestelbon worden aangekocht, niet door de Klant of door één van zijn Gecontroleerde Personen zullen worden gebruikt op een wijze die een inbreuk kan uitmaken op de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole of die er anderszins toe kan leiden dat de Verkoper in strijd handelt met de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole; en (ii) noch de Klant, noch één van zijn Gecontroleerde Personen, aandeelhouders of uiteindelijke eigenaars op een sanctielijst staat van de Europese Unie of één van haar lidstaten, de Verenigde Staten, de Verenigde Naties, het Verenigd Koninkrijk of een andere organisatie of staat.

 

Niets in dit artikel verplicht een partij om een handeling te stellen of na te laten in de mate dat dat verboden is door, of die een partij blootstelt aan nadelige gevolgen onder, de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole.

 

ARTIKEL B – KENNISGEVING

De Klant zal de Verkoper onverwijld op de hoogte brengen als de Klant of, indien van toepassing, de Gecontroleerde Personen van de Klant: (i) een Uitgesloten Partij wordt/worden; of (ii) georganiseerd is/zijn volgens de wetten van, of gewoonlijk verblijven is/zijn in, een Uitgebreid Gesanctioneerd Rechtsgebied.

 

ARTIKEL C – VOLVO VOERTUIG

Niettegenstaande de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole en onverminderd de verplichtingen van de Klant zoals uiteengezet in dit artikel 14, zal de Klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, het voertuig of gerelateerde goederen, software, technologie, technische gegevens of diensten die hij van de Verkoper heeft ontvangen in het kader van de aankoop van het voertuig, niet verkopen, leveren, exporteren, opnieuw exporteren, overdragen (in het land zelf) of opnieuw overdragen aan of ten behoeve van een Uitgesloten Partij of een Uitgebreid Gesanctioneerd Rechtsgebied, of anderszins voor een uitgesloten eindgebruik of eindgebruiker op grond van de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole. De Klant zal geen anderszins Uitgesloten Partijen of personen die zijn georganiseerd volgens de wetten van, of gewoonlijk verblijven in Uitgebreide Gesanctioneerde Rechtsgebieden betrekken bij transacties met betrekking tot het voertuig.

 

ARTIKEL D – OVERHEIDSVERGUNNINGEN EN ANDERE MACHTIGINGEN

Onverminderd het voorgaande, zal de Klant het voertuig of verwante goederen, software, technologie, technische gegevens of diensten die hij van de Verkoper of de Volvo groep heeft ontvangen, niet verkopen, leveren, exporteren, opnieuw exporteren, overdragen (in het land zelf) of opnieuw overdragen zonder alle vereiste overheidsvergunningen of andere machtigingen.

 

ARTIKEL E – DEFINITIES VOOR DOELEINDEN VAN HET ARTIKEL 14.2 ‘HANDELSCONTROLE’

Gecontroleerde Personen: De Klant, evenals, indien van toepassing, zijn gelieerde ondernemingen, bestuurders, directeuren, werknemers en anderen die voor of namens hem handelen.

 

Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole: Alle wetten, regelingen, bevelen, richtlijnen, vaststellingen, aanwijzingen, vergunningen of besluiten inzake uitvoercontrole, sancties en anti-boycot van tijd-tot-tijd opgelegd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of enig ander land met rechtsmacht over activiteiten die in het kader van de bestelbon worden uitgevoerd.

 

Uitgebreid Gesanctioneerd Rechtsgebied: Elk land of gebied ten aanzien waarvan door de Verenigde Naties, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of enig ander land met rechtsmacht over de activiteiten die uit hoofde van deze bestelbon worden verricht, van tijd-tot-tijd uitgebreide sancties zijn ingesteld ten tijde van de aanvaarding door de Verkoper van de bestelbon: Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, Rusland, Wit-Rusland en de regio's de Krim, de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk in Oekraïne.

 

Uitgesloten Partij: Elke entiteit of persoon die van tijd-tot-tijd onderhevig is aan sancties of exportbeperkingen krachtens de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole, waaronder maar niet beperkt tot: (i) het voorkomen op een toepasselijke door de overheid uitgegeven lijst van partijen waarvoor beperkingen gelden, zoals de VS-lijst van Speciaal Aangewezen Onderdanen en Geblokkeerde Personen of de Entiteitenlijst van de VS; (ii) voor 50% of meer in eigendom zijn van of anderszins direct of indirect onder zeggenschap staan van een persoon/personen of entiteit(en) op een dergelijke lijst; of (iii) deel uitmaken van, eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van een regering waarop eigendomssancties van de VS van toepassing zijn (op het moment van de aanvaarding door de Verkoper van de bestelbon : de regeringen van Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en Venezuela).

 

 

ARTIKEL 14.3 – SANCTIES

Indien de Klant dit artikel 14 niet nakomt, verbindt de Klant zich ertoe aan de Verkoper een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten bedrage van 25.000 euro, voor elk voertuig dat de door de Klant wordt gebruikt, doorverkocht of geleased in strijd met dit artikel 14. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de Verkoper om, indien de forfaitair overeengekomen schadevergoeding de werkelijke schade van de Verkoper niet dekt, bovenop de forfaitair overeengekomen schadevergoeding eventuele schadevergoedingen en intresten te eisen als schadeloosstelling voor de inbreuk.

 

Indien (i) de Klant dit artikel 14 niet nakomt of een Uitgesloten Partij wordt, of (ii) de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel in strijd zou zijn met, of de Verkoper of de Volvo groep bloot zou stellen aan nadelige gevolgen uit hoofde van, de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole, kan de Verkoper naar eigen goeddunken de bestelbon (en andere met de Klant gesloten verkoopovereenkomsten) opschorten of geheel of gedeeltelijk opzeggen en elke latere levering van producten of diensten weigeren. De Verkoper en de Volvo groep zullen niet aansprakelijk zijn jegens de Klant voor schade of verliezen als gevolg van vertraging of niet-uitvoering in deze omstandigheden. De opzegging door de Verkoper van de bestelbon ontslaat de Klant niet van de betaling van de contractuele boetes zoals bedoeld onder artikel 14.3, eerste paragraaf hierboven. 

 

ARTIKEL 15 – BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil dat kan voortvloeien uit de opstelling en uitvoering van een overeenkomst afgesloten volgens deze algemene verkoopvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zelfs indien het betrekking heeft op de garantie of bij pluraliteit van verweerders. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

 

Bijlage - Overeenkomst inzake gegevensbeheer

 

Used Trucks

ARTIKEL 1 – TOEPASSING

Tenzij schriftelijk anders bepaald tussen de verkoper vermeld op de bestelbon (de “Verkoper”) en de Klant, gebeurt de verkoop van het voertuig volgens deze algemene verkoopvoorwaarden. Eventuele bijzondere voorwaarden moeten uitdrukkelijk worden aanvaard door de Verkoper. Zij wijzigen de algemene verkoopvoorwaarden enkel op de expliciet vermelde punten en leiden niet tot de opschorting van de andere clausules in deze algemene verkoopvoorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle aankoopvoorwaarden van de Klant, tenzij expliciet en formeel toegestaan door de Verkoper.

 

ARTIKEL 2 – BESTELLING

De bestelbon moet worden ondertekend door de Klant (met commerciële stempel) en een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper. De bestelling is pas compleet nadat de Klant van de Verkoper een ontvangstbevestiging, als bewijs dat de Verkoper de bestelling heeft aanvaard, heeft ontvangen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de rechten en plichten die voortvloeien uit de bestelbon over te dragen aan een erkende verdeler en om zich op die manier te ontdoen van elke verantwoordelijkheid.

 

ARTIKEL 3 – PRIJS - BETALINGSVOORWAARDEN - BOETES

De betaling van de prijs gebeurt voor de levering van het voertuig. Elk betaalmiddel dat terugvorderbaar is en niet gecertificeerd is door een kredietinstelling wordt pas door de Verkoper aanvaard wanneer de prijs van de bestelling voor de levering van het voertuig is gecrediteerd op de rekening van de Verkoper. De eigendomsoverdracht, zoals beschreven in artikel 9 hieronder, wordt pas definitief na de volledige betaling van de prijs. Een eventuele niet-naleving door de Verkoper geeft de Klant niet het recht om de betaling op te schorten of uit te stellen.

 

Elk onbetaald bedrag dat niet betaald is binnen de 8 kalenderdagen na ingebrekestelling door de Verkoper, wordt vanaf de daaropvolgende dag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd zoals bepaald in artikel 5 en 6 van de wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot de strijd tegen betalingsachterstand bij commerciële transacties. Daarbovenop en in geval van tussenkomst door (een) gerechtsdeurwaarder(s), is de Klant de Verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15 procent van het effectief verschuldigde bedrag, met een minimum van 1.000 euro (exclusief BTW) als schadeloosstelling voor de niet-terugvorderbare kosten, en dat als aanvulling op de nalatigheidsinteresten.

 

ARTIKEL 4 – LEVERING

De levering is uitgevoerd wanneer het voertuig ter beschikking wordt gesteld aan de Klant in de gebouwen van de Verkoper. De datum van terbeschikkingstelling is de datum waarop de Klant via de geëigende kanalen is geïnformeerd over de beschikbaarheid van het voertuig. Op het ogenblik van de terbeschikkingstelling worden alle risico’s overgedragen aan de Klant. Na de melding van de terbeschikkingstelling van het voertuig moet de Klant het voertuig binnen de 5 kalenderdagen afhalen. Daarna kan de Verkoper parkingkosten in rekening brengen à rato van  50 euro, exclusief BTW, per dag.

 

Elke weigering van de Klant om het bestelde voertuig in ontvangst te nemen, moet aan de Verkoper worden gemeld via aangetekende brief met ontvangstbevestiging, en dat binnen 30 kalenderdagen na de terbeschikkingstelling van het voertuig in kwestie. Deze melding volstaat echter niet als rechtvaardiging van de weigering van de Klant om het voertuig in ontvangst te nemen. De Verkoper behoudt zich dan ook het recht voor om een schadevergoeding aan te rekenen zoals voorzien in artikel 9 van deze verkoopvoorwaarden. Na deze termijn van 30 kalenderdagen staat het de Verkoper vrij om de bestelling te annuleren ten nadele van de Klant en zo over het betrokken voertuig te beschikken zonder daarbij af te zien van eventuele schadevergoedingen en intresten die de Verkoper aan de Klant kan aanrekenen voor zijn weigering om het voertuig in ontvangst te nemen.

 

ARTIKEL 5 – EIGENDOMSBEHOUD

De Verkoper behoudt de eigendomstitel van het voertuig tot de volledige prijs van het voertuig is betaald. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag heeft de Verkoper het recht het voertuig terug te eisen en de vergoeding van alle bijkomende geleden schade, zoals bepaald door de Verkoper, te eisen. Dat impliceert dat de Verkoper, zelfs bij gerechtelijke reorganisatie en faillissement van de Klant, het recht heeft om het voertuig op te eisen binnen de wettelijke voorwaarden. Deze bepalingen vormen geen hindernis voor de Verkoper om de risico’s bij verlies of beschadiging van het voertuig, evenals schade die het voertuig in kwestie zou kunnen veroorzaken, over te dragen aan de Klant. De Verkoper en de Klant verklaren uitdrukkelijk dat dit artikel 5 contractueel wordt overeengekomen voor de levering van het voertuig.

 

ARTIKEL 6 – INFORMATICASYSTEMEN

De Klant is zich ervan bewust dat voertuigen die geproduceerd, geleverd of op de markt worden gebracht door een onderneming van de Volvo groep, uitgerust zijn met één of meer systemen die informatie over het voertuig (hierna de "Informatiesystemen") kunnen verzamelen en opslaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over de staat en prestaties van het voertuig en informatie over de werking van het voertuig (samen de "Voertuiggegevens"). De Klant stemt ermee in om de werking van de Informatiesystemen op geen enkele manier te verstoren.

De Klant aanvaardt dat VTC: (i) te allen tijde toegang heeft tot de Informatiesystemen (inclusief toegang op afstand); (ii) de Voertuiggegevens kan verzamelen; (iii) de Voertuiggegevens kan opslaan op systemen van de Volvo groep; (iv) de Voertuiggegevens kan gebruiken om diensten te verlenen aan de Klant, alsmede voor haar eigen interne en andere redelijke zakelijke doeleinden; en (v) de Voertuiggegevens kan delen binnen de Volvo groep en met geselecteerde derden.

De Klant zorgt ervoor dat elke bestuurder of elke andere persoon die door de Klant is gemachtigd om het voertuig te besturen: (i) zich ervan bewust is dat persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, door VTC kunnen worden verzameld, opgeslagen, gebruikt, gedeeld of anderszins verwerkt; en (ii) wordt verwezen naar of voorzien van een kopie van de toepasselijke privacyverklaring van de Volvo groep (beschikbaar op https://www.volvogroup.com/en-en/privacy.html).

De Klant stemt ermee in dat hij, indien hij het voertuig verkoopt of de eigendom op andere wijze overdraagt aan een derde, hij ervoor zal zorgen dat de nieuwe eigenaar van het voertuig op de hoogte is van dit artikel 6 en instemt met de inhoud ervan. Deze instemming moet, na ontvangst van een verzoek hiertoe van VTC, schriftelijk aan VTC worden overgemaakt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de overdracht van de eigendom van het voertuig.

 

ARTIKEL 7 – BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Klant erkent dat de overeenkomst inzake gegevensbeheer, die als bijlage aan deze algemene verkoopvoorwaarden is gehecht, integraal deel uitmaakt van deze algemene verkoopvoorwaarden en stemt ermee in dat de bepalingen van die overeenkomst van toepassing zijn op elke gegevensverwerking in het kader van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 8 – E-MOBILITY

In geval van de verkoop van een elektrisch voertuig geldt het volgende. Aangezien het voertuig werkt met een elektrische aandrijflijn, vereist elke interventie aan het voertuig, met inbegrip van pechverhelping, speciale en verplichte vergunningen of accreditaties, het gebruik van specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen en de consignatie van het voertuig. De waarschuwingsberichten in het voertuig, of zoals van tijd tot tijd door VTC verstrekt, moeten in acht worden genomen, met inbegrip van de labels en de instructies die in de gebruikershandleiding/het handboek zijn vermeld. Deze instructies moeten door de gebruiker op eigen verantwoordelijkheid worden opgevolgd. De bestuurder en derden die met het voertuig in contact kunnen komen, moeten worden geïnformeerd over de kenmerken van elektrische voertuigen en de bijbehorende veiligheidsinstructies. Elektrische vergunningen of accreditaties, training en veiligheidsaanwijzingen zijn van cruciaal belang om het voertuig te gebruiken en/of eraan te werken. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor de conformiteit van het elektrische systeem dat wordt gebruikt om het voertuig op te laden. VTC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzuim van de Klant om deze opleidingen te volgen, specifieke vergunningen of accreditaties te verkrijgen en de conformiteit van de installaties en systemen die door de toepasselijke wetgeving worden vereist, te waarborgen. Voor vragen met betrekking tot elektrische veiligheid wordt de Klant aangeraden contact op te nemen met een hersteller met voldoende competentie ter zake. De Dealer Locator [https://www.volvotrucks.be/nl-be/tools/dealer-locator.html] bevat een lijst van erkende Volvo Truck herstellers die gecertificeerd zijn voor onderhoud en reparatie van elektrische voertuigen. 

De Klant wordt er verder op gewezen dat de volgende disclaimer deel uitmaakt van het ERS-handboek: 

“Wij adviseren de benodigde batterijcapaciteit aan de hand van belangrijke informatie zoals de specificatie van het voertuig en de carrosserie, de route/bedrijfscyclus die u ons hebt meegedeeld en het klimaat om de effectieve actieradius van het voertuig tijdens een typische levensduur te voorspellen. In de berekening zijn een aantal veronderstellingen gemaakt die bedoeld zijn om een typisch gebruikspatroon na te bootsen. Zoals bij alle voertuigen wordt de werkelijke actieradius echter beïnvloed door de omstandigheden waarin het voertuig wordt gebruikt, zoals, maar niet uitsluitend, het laadvermogen, de afgelegde route, de rijstijl van de bestuurder, het weer en het gebruik van belangrijke elektrische systemen zoals de verlichting, de cabineverwarming en de op de carrosserie gemonteerde apparatuur. Hoewel Volvo Truck Corporation, de leden van de AB Volvo groep en haar geautoriseerde netwerk alles in het werk stellen om de nauwkeurigheid van de aanbevelingen te verzekeren, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het feit dat het voertuig de voorspelde actieradius niet haalt”.

 

ARTIKEL 9 – ANNULERING BESTELLING

In geval van annulering van de bestelling door de Klant of bij weigering om het voertuig in ontvangst te nemen, is de Klant verplicht 25 procent van de prijs (exclusief BTW) van de bestelling te betalen als afkoopsom. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de Verkoper om, indien de afkoopsom de werkelijke schade van de Verkoper niet dekt, boven op de afkoopsom eventuele schadevergoedingen en intresten te eisen als schadeloosstelling voor de annulering.

 

ARTIKEL 10 – EXPORTCONTROLE

ARTIKEL 10.1 – NALEVING WETGEVING

De Klant is zich ervan bewust dat de toepasselijke wetgeving betreffende exportcontrole en sancties (de “Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole”) de levering van voertuigen aan personen of landen waarvoor sancties gelden verbiedt. Onverminderd de verplichtingen van de Klant zoals uiteengezet in dit artikel 10, (i) verbindt de Klant zich ertoe geen voertuigen te leveren aan personen of landen waar deze levering een inbreuk kan vormen op de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole of er anderszins toe kan leiden dat de Verkoper in overtreding is van de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole; (ii) verbindt de Klant zich ertoe een dergelijke levering niet bewust of opzettelijk mogelijk te maken door het voertuig aan een derde te leveren; (iii) garandeert en bevestigt de Klant dat de voertuigen die krachtens deze bestelbon worden aangeschaft, niet door de Klant of door één van zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers of anderen die voor of namens hem handelen (de “Gecontroleerde Personen”), zullen worden gebruikt op een wijze die inbreuk kan maken op de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole of die er anderszins toe kan leiden dat de Verkoper in strijd handelt met de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole; en (iv) garandeert dat noch de Klant, noch één van zijn functionarissen, management, aandeelhouders of uiteindelijke eigenaren op een sanctielijst staat van de Europese Unie of een van haar lidstaten, de Verenigde Staten, de Verenigde Naties, het Verenigd Koninkrijk of een andere organisatie of staat.

 

Niettegenstaande de Toepasselijke Wetten inzake Handelscontrole en onverminderd de verplichtingen van de Klant zoals uiteengezet in dit artikel 10, garandeert en bevestigt de Klant dat (i) geen van de voertuigen die krachtens deze bestelbon van de Verkoper zullen worden gekocht, bestemd is voor gebruik in Rusland, Wit-Rusland of het niet door de overheid gecontroleerde Oekraïense grondgebied of om te worden geëxporteerd naar Rusland, Wit-Rusland of het niet door de overheid gecontroleerde Oekraïense grondgebied; en (ii) geen van de voertuigen die krachtens deze bestelbon worden geleverd, zullen worden gebruikt door natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of autoriteiten in Rusland of Wit-Rusland.

 

ARTIKEL 10.2 – SANCTIES

Indien de Klant de verplichtingen vermeld in dit artikel 10 niet nakomt, kan de Verkoper de bestelbon (en andere met de Klant gesloten verkoopovereenkomsten) geheel of gedeeltelijk opzeggen en elke verdere levering van producten of diensten weigeren.

 

ARTIKEL 11 – BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil dat kan voortvloeien uit de opstelling en uitvoering van een overeenkomst afgesloten volgens deze algemene verkoopvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zelfs indien het betrekking heeft op de garantie of bij pluraliteit van verweerders. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

------

TERMIJNEN

Onze leveringstermijnen die voorkomen in de bestelbon of de bevestiging van de bestelling, zijn zonder enige verbintenis en slechts tot aanduiding gegeven. De gebeurlijke vertragingen welke aan ons zouden te wijten zijn, kunnen geen aanleiding geven tot strafbedingen, vergoeding, ontbinding of verbreking van de bestelling. Zodra de bestelde goederen klaar zijn, brengen wij de klant ervan op de hoogte en deze wordt dan gehouden binnen de acht dagen de levering in ontvangst te komen nemen en het saldo van de betreffende factuur te betalen.

Zo de klant geen levering zou nemen, binnen deze termijn, zal de verkoper het recht hebben de vernietiging van de verkoop te veroorzaken, welke van rechtswege zal geschieden acht dagen na een inverzuimstelling per aangetekende brief die zonder resultaat bleef en in dit geval zal de verkoper recht hebben op een verbrekingsvergoeding die in geen geval minder mag bedragen dan een vijfde van de prijs der bestelling, ofwel de uitvoering van de verkoop mag vorderen met schadvergoeding voor het nadeel dat hem berokkend werd door de levering te laat in ontvangst te nemen.

 

VERZEKERING - VERVOER

Onze goederen worden steeds op eigen risico van de klant verstuurd, zelfs indien dit franco van port en rechten gebeurt. De goederen worden door ons nooit verzekerd, behoudens schriftelijk verzoek van de klant, en uitsluitend op zijn kosten.

 

BETALINGEN

Om het even welk van ons materiaal, leveringen en prestaties zijn betaalbaar zonder disconto bij de levering onder aftrek van de eventuele gestorte voorschotten. De eigendom van om het even welke verkochte levering en materiaal zal slechts aan de koper overgemaakt worden nadat deze de totale koopprijs zal betaald hebben, alsook de taks en de gebeurlijke interesten.

 

Een vertraging in de levering of een klacht kan nooit tot gevolg hebben dat de klant daardoor de toelating heeft zijn betaling te schorsen.

Bij betaling per check of overschrijving, kan de levering uitgesteld worden tot bij voleindiging van deze verrichting.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege verhoogd worden met een geldboete van 20% van het bedrag als schadevergoeding, zonder inverzuimstelling.

 

WAARBORG

VERKOOP VAN STUKKEN

 

Wij waarborgen onze leveringen van stukken of herwerkte gehelen tegen elk gebrek in de stof, slechte verwerking of fout bij de behandeling gedurende een termijn van een jaar vanaf de datum van aankoop. De behandeling behorende bij de toepassing van de waarborg is te onze laste.

 

BEPERKINGEN

De onderdelen welke niet door de constructeur van het materiaal vervaardigd worden en de werken die aan onderaannemers toevertrouwd zijn, worden slechts gedekt door de waarborg die gebeurlijk door de leverancier gegeven wordt.

 

De klant die onderhoudsbeurten of herstellingen uitvoert of laat uitvoeren buiten onze werkplaatsen met behulp van onderdelen die bij ons gekocht werden, neemt de volle verantwoordelijkheid daarvoor op zich, met uitsluiting van elk verhaal tegen ons uit hoofde van enige schade veroorzaakt door deze werken en/of prestaties.

 

KLACHTEN

Om in overweging genomen te worden moet elke klacht betreffende de levering van wisselstukken of van voertuigen ons bereiken ten laatste vijftien dagen na de datum van de factuur.

 

RECHTSMACHT

Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd, waar de uitbatingszetel van de verkoper gevestigd is.

Deze clausule van bevoegdheid is in het belang van de verkoper bedongen die derhalve ervan afstand kan doen indien hij het nuttig acht.

 

GELDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Enkel de wettelijke handtekeningen vebinden geldig de verkoper.